.

OBCHODNÍ PODMÍNKY 


Základní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zemtechhosko.cz, provozovaném společností webnode.cz
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Zemědělská technika Jan Hoško s.r.o., se sídlem Staré Město, č.p.9, 792 01, IČ: 07619456, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 76507 u Městského soudu v Ostravě, telefon: 420 777 742 037, e-mail: hosko.jan@seznam.cz (dále jen prodávající), a kupujícího.
 • Kupujícím (zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou kupujícímu vždy zaslány taktéž ve formátu PDF v rámci e-mailu potvrzujícího objednávku.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě".
 • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu (uvedeného níže), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je přerušen v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data přerušena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Platba za zboží

a) Převodem

Nedoporučujeme provádět platbu u objednaného zboží, které momentálně není skladem.V případě jakýchkoli problémů prosím kontaktujte na tel.: +420 777 742 034

Platba převodem není ze strany prodávajícího zpoplatněna.

b) Při osobním odběru

Zaplatit je samozřejmě možné i přímo při odběru zboží.

e) Platba dobírkou

V případě platby na dobírku zaplatíte za zboží přímo přepravci při jeho přebírání způsobem, který přepravce umožňuje.

Doprava a způsob dodání zboží

a) Dodání kurýrní službou

Většina zboží je zasílána prostřednictvím partnerské dopravní služby. Výhodou je rychlé dodání a dostupnost po téměř celé ČR. V den doručení Vás bude kontaktovat řidič, který Vám veze zboží, půlhodinu až hodinu před doručením.

Nebudete-li zastiženi, spediční firma Vám zanechá oznámení a můžete spediční službu sami telefonicky kontaktovat nebo tak učiní přímo spediční služba a domluvíte si nový termín dodání. Popřípadě si můžete po telefonické domluvě vyzvednout zásilku osobně, na dohodnutém místě.

b) Doprava firemní

U zboží přesahujícího možnosti běžné kurýrní služby (například svými rozměry), případně u zboží, kde by při přepravě kurýrní službou hrozilo jeho poškození, je možné sjednat naši firemní dopravu. Tento způsob dopravy je nabízen u vybraného zboží v našem internetovém obchodě. Zároveň je možné dopravu sjednat i na naši kamenné prodejně.

Cena firemní dopravy do 10 km je 280 Kč. Za každý další km je účtováno 15 Kč. Vzdálenost je počítána od prodejny do místa dodání. Dopravu je možné využít pouze v rámci České republiky.

c) Osobně

Osobní odběr je možný učinit na kamenné prodejně ( Staré Město č.p.9,792 01, Staré Město u Bruntálu)

Do zahraničí včetně Slovenské republiky není zboží dodáváno.

Čas dodání

Zboží je dodáváno jedním ze způsobů výše dle výběru kupujícího, který uskuteční v rámci objednávky. Čas dodání závisí na zvoleném způsobu dodání a způsobu platby. U zboží bez skladové dostupnosti je třeba sjednat čas dodání individuálně.

Osobní odběr

Osobní odběr je možný učinit na kamenné prodejně ( Staré Město č.p.9,792 01, Staré Město u Bruntálu)

 • v případě, že zboží je skladem, je připraveno k vyzvednutí tentýž den v rámci provozní doby. Výjimkou jsou položky, které vyžadují předprodejní servis, o jejichž čase dodání bude kupující informován.
 • v případě, že zboží není skladem, prodlužuje se tato doba o čas potřebný k zajištění doskladnění. Po naskladnění je zasíláno avízo o možném odběru. Zboží je dodáno co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě do 30 dní.

Kurýrní služba

U zboží označeného jako skladem, je takové zboží připraveno k expedici nejpozději do dvou pracovní dní. V případě platby předem ve stejném časovém úseku od okamžiku připsání platby.

Čas dodání je závislý na vytíženosti přepravní společnosti. Obvykle se doba dodání pohybuje v rozmezí 1-2 pracovních dnů.

Doprava firemní

V případě skladové dostupnosti je čas expedice a dodání individuálně ujednán se zákazníkem na konkrétní termín. Obvykle se doba dodání pohybuje v rozmezí 1 - 5 pracovních dnů.

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Práva spotřebitele z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli že věc:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • Prodávající odpovídá spotřebiteli za předpokladu, že jej zvlášť před uzavřením smlouvy neupozornil, že se některá vlastnost liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil, že vedle ujednaných vlastností:
  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením. Prodávající není takovým veřejným prohlášením vázán, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 • Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.
 • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.
 • To neplatí v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku neodborné montáže.
 • Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 • Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 • Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u prodávajícího v sídle podnikání.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží (nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, příp. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.
 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 • Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hosko.jan@seznam.cz.
 • V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo než mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, přičemž výše těchto nákladů bude záviset na způsobu vrácení zvoleném spotřebitelem
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho,

co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli

v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 • Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

i) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

j) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

k) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

Zrušení objednávky

 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

Ostatní podmínky

 • Kupující je povinen při převzetí spolu s dopravcem překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice), podle přiloženého přepravního listu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku má právo kupující odmítnout převzít, případně ji může převzít s výhradami, které na místě sepíše s dopravcem. Tyto výhrady a případný rozsah poškození je nutné popsat v přepravním protokolu dopravce.
 • V případě, že je zboží dodáváno na paletách, bere kupující na vědomí, že palety jsou vlastnictvím prodávajícího a je povinen tyto vrátit. V opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou.
 • Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na emailu hosko.jan@seznam.cz. Kupující s dopravcem sepíše škodní protokol a jeho kopii zašle neprodleně bez zbytečného odkladu faxem, emailem nebo poštou prodejci. Dodatečná reklamace neúplné nebo poškozené zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává ovšem prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • V případě, že je zboží zasíláno kupujícímu, aniž by tento provedl předchozí úhradu dopravy a kupující zboží nepřevezme, má prodávající právo na náhradu škody odpovídající vynaloženým nákladům, tedy nákladům za dopravu.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 • Prodávající nenabízí a neprodává digitální obsah, služby digitálního obsahu ani věci s digitálními vlastnostmi, údaje o funkčnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu ani věci s digitálními vlastnostmi, kompatibilitě ani interoperabilitě tak nejsou uváděny.
 • Případné spory mezi Zemědělská technika Jan Hoško s.r.o a kupujícím lze řešit rovněž mimosoudní cestou. V těchto případech může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI). se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, případně rovněž platformu pro řešení sporů online, která je přístupná na stránkách https://ec.europa.eu/odr. Případné další subjekty mimosoudního řešení sporů lze nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://mpo.cz.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

 • Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu zpracování, a práv zákazníků, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena v ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hosko.jan@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), kam se lze obracet s případnými stížnostmi
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 • Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3.2.2023

Reklamační řád

Článek 1 - Úvod

 • Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.
 • Spotřebitel je osoba ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Článek 2 - Právo na uplatnění reklamace

 • Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v provozovně společnosti Zemědělská technika Jan Hoško s.r.o. Právo na opravu výrobku lze uplatnit tamtéž.
 • Spotřebitel je pro uplatnění reklamace povinen prokázat datum, kdy u prodávajícího zboží zakoupil, například předložením dokladu o zaplacení zboží, účtenky nebo záručního listu, či jiným prokazatelným způsobem.
 • Při uplatnění reklamace obdrží spotřebitel reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Spotřebitel je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.

Součástí protokolu bude i potvrzení o převzetí reklamace, kontakt na spotřebitele, na němž má být informován o vyřízení reklamace a po vyřízení reklamace i datum a způsob jejího vyřízení.

 • Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, anebo jiným nesprávným jednáním uživatele)

 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku.
 • nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě.

Článek 3 - Odpovědnost prodávajícího

 • Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží je bez vad. Podrobný popis odpovědnosti prodávajícího za vady je specifikován v obchodních podmínkách v kapitole Práva spotřebitele z vadného plnění.
 • Zboží musí být bez vad, vyjma případu, kdy je na konkrétní vadu spotřebitel zvlášť upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a spotřebitel s tím výslovně při uzavírání smlouvy souhlasí. Zboží musí odpovídat technickým normám.

Článek 4 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

 • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, vyjma případu, kdy je na konkrétní vadu spotřebitel zvlášť upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a spotřebitel s tím výslovně při uzavírání smlouvy souhlasí.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí věci spotřebitelem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • Spotřebiteli přísluší práva z vadného plnění uvedená v článku 6 tohoto reklamačního řádu.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, resp. vadou věci ve smyslu vzniku nároku z vadného plnění není:

 1. pokud spotřebitel vadu sám způsobil
 2. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 3. u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání
 4. vada, na niž prodávající spotřebitele zvlášť před uzavřením smlouvy upozornil a spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil
 • Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To neplatí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 • U prodávaného použitého zboží může být po dohodě krácena doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok. V takovém případě o tom bude spotřebitel informován a tato změna bude uvedena v nákupním dokladu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá (viz §1922 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 • Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o jiném způsobu vyřízení reklamace.

Záruka za jakost

 • Prodávající neposkytuje záruku za jakost. Prodávající nabízí pouze placenou službu tzv. prodloužené záruky, která se řídí samostatnými obchodními podmínkami.

Článek 5 - Lhůta pro uplatnění a vyřízení reklamace

 • Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012 Sb.).
 • Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Spotřebitel bude o výsledku reklamace informován a zároveň se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil.

Článek 6 - Práva z vadného plnění

 • Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.
 • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil.
 • K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 • Nepřevezme-li spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění uvedená v článku 10 tohoto reklamačního řádu.
 • Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle § 2170 odst. 1 a občanského zákoníku,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

 • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou spotřebitel obdržel.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu spotřebitel prokáže, že věc odeslal.
 • Věc musí být vrácena kompletní, tedy včetně všech součástí a příslušenství

Článek 7 - Opětovné vyskytnutí vad

 • Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy, pokud se projeví vada opakovaně.
 • O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.
 • O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

Článek 8 - Náklady reklamace a řešení sporů

 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 • V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se spotřebitel, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 • Nedojde-li k dohodě mezi spotřebitelem a prodávajícím, může se spotřebitel obracet na existující systémy mimosoudních řešení, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, případně rovněž na platformu pro řešení sporů online, která je přístupná na stránkách https://ec.europa.eu/odr. Případné další subjekty mimosoudního řešení sporů lze nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://mpo.cz.

Článek 9 - Součinnost spotřebitele

 • Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Spotřebitel je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. Důrazně doporučujeme předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
 • Spotřebitel je povinen předat výrobek prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, kompletní. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k

zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

Článek 10 - Vyzvednutí zboží z opravy

 • Spotřebitel je povinen vyzvednout si zboží z opravy nejpozději do 14 dní od vyrozumění o provedení opravy. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s vyzvednutím zboží.


Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené po 3. 2. 2023 včetně.